Lisansüstü Programlarına Başvuru

1-Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
Lisansüstü programlar için alınacak öğrenci sayıları, programların özelliği ve imkânlar dikkate alınarak ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile belirlenir; başvuru ve sınav tarihleri ile diğer başvuru şartları birlikte ilan edilir. Her yarıyıl başında öğrenci almak için ilan verilebilir. Bir programın en az kaç öğrenci ile yürütüleceğine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

2-Başvuru şartları
       (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte Enstitü öğrenci işleri bürosuna yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.
       (2) Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır:
                     a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
                     b) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eğitim fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.
                     c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
                     ç) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ ten başvurduğu programın puan türünde; tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans programları için en az 55, doktora programları için başvurduğu alanda yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az 70 puan almak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olması gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların; güzel sanatlar ile konservatuar ana sanat dalları hariç ALES’in sözel kısmından yüksek lisans yapmış olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az 70 puan almak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olması gerekir. ALES puan türü Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Uluslararası geçerliliği olan Graduate Record Examination (GRE) sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) bölümlerinden toplam puanı en az 1100, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adaylar ile Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 550 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların ALES karşılığı, enstitülerin ortak önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.
                     d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak Tıp Fakültesi mezunlarının Tıpta Uzmanlık Sınavından (TUS) en az 50 temel tıp puanı veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek puanlara sahip olması gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.
                     e) Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.
                     f) Doktora ve sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan dengi bir puan alması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Lisansüstü programlara girişte yabancı dil belgesi olarak (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları dikkate alınır.
                     g) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olması gerekir. Ancak, Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalları ve Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES’e girme şartı aranmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER’den Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.
                     ğ) Yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte başvurulabilir. Bunun dışında aynı seviyedeki farklı ana bilim/bilim dallarındaki lisansüstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmaz.
                     h) Diğer başvuru şartları ile başvuru sırasında istenecek belgeleri belirlemeye Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.

3-Öğrenci kabulü
       (1)
Başvurular, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında; bu konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu kararları esas alınır.
       (2) Lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
                     a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden olmak üzere ALES puanının % 70’i, lisans not ortalamasının %30’u dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu bu puan üzerinde puan belirleyebilir.
                     b) Tezsiz ve tezli yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.
                     c) Doktora programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. TUS temel tıp puanı ile başvuran Tıp Fakültesi mezunları için bu puan, ALES puanı yerine kullanılır.
                     ç) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.
                     d) İlgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasını kararlaştırabilir. Ayrıca giriş sınavı sözlü olarak yapılan lisansüstü programlarda; sözlü sınavına alınacak öğrenci sayısının ve başarı puanının hesaplanması Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Ancak, ALES’in başarı puanına etkisi % 50’den az, yapılacak olan sınavın katkısı da % 20’den fazla olmaz Güzel Sanatlar Enstitüsünde ALES’e girme şartı aranmaz.
       (3) Sınav yapılan hallerde jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından Enstitü Müdürlüğüne sunulur.
İlgili Linkler
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
ERÜ Taban-Tavan Puanlar
Neden Erciyes?
ERÜ Fotoğraf Galerisi
ERÜ Tanıtım Kitapçığı
ERÜ Haber Bülteni
ERÜ İletişim
 
 


Erciyes Üniversitesi Web Portalı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı webadmin@erciyes.edu.tr 0 352 207 66 66