Senato Kararlar

Toplantı Sayısı : 16

Karar Tarihi : 26.10.2006  

Erciyes Üniversitesinde Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar Hk. 2006.016.139 Üniversitemizde Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Esaslarda Değişiklik ile ilgili konu üzerinde görüşüldü.
       Yapılan görüşmeler sonucunda; Erciyes Üniversitesinde Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar’ın aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE BAŞARININ ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

 
1.GİRİŞ
 

       Üniversitemizde eğitim-öğretimin her geçen gün daha çağdaş normlara dayandırılması, kalite ve verimliliğin yükseltilmesi için sürekli yeni arayışlara ve uygulamalara gidilmektedir. Eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesine paralel olarak, öğrencilerin başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde de aynı arayışlar sonucunda Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği radikal bir şekilde değiştirilmiş ve bu Yönetmelik, 9 Temmuz 2002 tarih ve 24810 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 20. maddesi öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi yöntem ve işlemlerini yeni baştan düzenlemiştir.
       Bağıl değerlendirme sistemi, öğrencilerin başarısını ölçen bir sistem değil, öğretim elemanı tarafından başarısı ölçülen bir öğrenci grubunun kendi içerisinde değerlendirilmesine olanak veren bir yöntemdir.
       Bağıl değerlendirme sisteminin dünyada hemen hemen bütün yüksek öğretim kurumlarında ve Ülkemizde ise bir çok yüksek öğretim kurumunda bir takım farklılıklarla uygulandığı bilinmektedir. Üniversitemizin gerek Ülkemiz ve gerekse dünyanın diğer yüksek öğretim kurumları ile uyum içinde çalışmasını sağlayacak olan bu sistem, hem öğrencilerimiz hem de öğretim elemanlarımız için bir çok yararlar ve kolaylıklar sağlamanın yanında önemli sorumluluklar da getirmektedir.

 
2.BAĞIL NOT DÖNÜŞÜM SİSTEMİ
 

2.1. Ham Başarı Puanlarının Bağıl Harf Notuna Dönüştürülmesi
Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı puanları girilen bir grubun Otomasyon Sistemi tarafından;
a) Ham başarı puanları hesaplanmakta,
b) Gruptaki maksimum ham başarı notu tespit edilmekte,
c) Maksimum ham başarı notu kullanılarak grubun düzeyi belirlenmekte ve grubun düzeyine göre ham başarı puanları harf notuna dönüştürülmektedir. Çizelge 1’de grup düzeylerine göre verilebilecek harf notları göstermektedir. .

Grup
Düzeyi
Maksimum Ham Başarı Puanı
( MaxHBP )
Grup Düzeylerine Göre Harf Notları Dönüşüm Cetveli
FF
(0,0)
FD
(0,5)
DD
(1,0)
DC
(1,5)
CC
(2,0)
CB
(2,5)
BB
(3,0)
BA
(3,5)
AA
(4,0)
1 MaxHBP >= 85 X X X X X X X X X
2 75 ≤ MaxHBP < 85 X X X X X X X X  
3 65 ≤ MaxHBP < 75 X X X X X X X    
4 57 ≤ MaxHBP < 65 X X X X X X      
5 50 ≤ MaxHBP < 57 X X X X X        
6 40 ≤ MaxHBP < 50 X X X X          
7 0 ≤ MaxHBP < 40 X X              
Not: X işaretleri Grup Düzeyine göre alınabilecek harf notlarını göstermektedir.
 

Çizelge 1. Grup Düzeylerine Göre Harf Notları Dönüşümünde Alınabilecek Harf Notları

 

d) Harf notlarının sınır değerlerinin tespit edilmesi: Otomasyon yazılımı harf notlarının sınır değerlerini; değerlendirmeye alınan grubun maksimum ham başarı puanını kullanarak aşağıdaki formüllerle hesaplamaktadır.

 
Harf Notu Aralığı Formül
AA Üst Alt Sınırı 85-(100-MAXHBP)/10
BA Üst Sınırı 85-(100-MAXHBP)/10-0,01
BA Alt Sınırı 75-(100-MAXHBP)/10
BB Üst Sınırı 75-(100-MAXHBP)/10-0,01
BB Alt Sınırı 65-(100-MAXHBP)/10
CB Üst Sınırı 65-(100-MAXHBP)/10-0,01
CB Alt Sınırı 57-(100-MAXHBP)/10
CC Üst Sınırı 57-(100-MAXHBP)/10-0,01
CC Alt Sınırı 50-(100-MAXHBP)/10
DC Üst Sınırı 50-(100-MAXHBP)/10-0,01
DC Alt Sınırı 45-(100-MAXHBP)/10
DD Üst Sınırı 45-(100-MAXHBP)/10-0,01
DD Alt Sınırı 40-(100-MAXHBP)/10
FD Üst Sınırı 40-(100-MAXHBP)/10-0,01
FD Alt Sınırı 30-(100-MAXHBP)/10
FF Üst Sınırı 30-(100-MAXHBP)/10-0,01
FF Alt Sınırı 0
 

Çizelge 2. Grup Düzeylerine Göre MaxHBP kullanılarak Harf Notları Aralıklarının Hesaplama Formülleri

 
e) Çizelge 1 , Çizelge 2 ve MaxHBP kullanılarak harf notlarının ham başarı puanı cinsinden aralıkları bulunur. Bu aralıklara göre öğrencinin ham başarı puanı hangi aralığa denk geliyorsa ilgili harf notu verilir. Örnek olarak MaxHBP’nı 88 olan bir grup için harf notlarının başarı puanlarına göre sınır değerleri Çizelge 3’te gösterilmiştir.
 
 
FF FD DD DC CC CB BB BA AA
28,79 38,79 43,79 48,79 55,79 63,79 73,79 83,79  
0,00  28,80 38,80 43,80 48,80 55,80 63,80 73,80 83,80
 
 

Çizelge 3: MaxHBP=88 olan grup için ham harf notlarının ham başarı puanlarına göre aralıkları

 

f) Başarı puanları harf notuna dönüştürüldükten sonra grup listesi oluşmakta ve notlarla birlikte gruptaki maksimum ham başarı puanı ve gurup için hesaplanmış DC notu alt sınır değeri not çıktısında yer almalıdır.

 
2.2. Bağıl Değerlendirme Sisteminde Öngörülen Sınırlamalar
 

a) Yarıyıl Sonu Sınavı Puanı Alt Sınırı
Bir öğrencinin yarı yıl sonu sınav notu, o grup için hesaplanan DC alt sınırının altında ise (Eğer grup düzeyinde DC notu verilebiliyorsa) öğrenci kalır. Bu öğrencinin ham başarı puanı hesapla belirlenen DC notu alt sınırına eşit veya daha büyük ise FD küçük ise FF notu verilir.

b) Birden çok şubeye ayrılarak farklı veya aynı öğretim elemanlarınca okutulan derslerin sınav sonuçları; sınav, öğretim elemanlarının kendi istekleri ile aynı anda ve aynı sorularla yapıldığı durumlarda bağıl değerlendirmeye birlikte alınacaktır.

c) Aynı birimde birden çok bölüm veya programda aynı veya farklı öğretim elemanlarınca okutulan ortak derslerin sınav sonuçları; sınav, öğretim elemanlarının kendi istekleri ile aynı anda ve aynı sorularla yapıldığı durumlarda bağıl değerlendirmeye birlikte alınacaktır.

d) Öğrenciler, harf notuna dönüştürülmüş bağıl başarı notlarına itiraz edemezler. Sadece ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları sonuçları ile ham başarı puanlarına ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar, en geç on beş (15) gün içinde sonuçlandırılır. İtirazların sonuçları ilgili birimlerin öğrenci işleri büroları tarafından sisteme girilir.

e) Sınav sonuçlarına ilişkin mahkeme kararları ile Erciyes Üniversitesi’nde sınav sonuçlarına yapılan öğrenci itirazlarına ilişkin birim yönetim kurulu kararları (Gruptaki maksimum ham başarı puanını değiştirse bile) bireysel olarak uygulanacak ve aynı sınava giren diğer öğrencilerin puanlarına yansıtılmayacaktır.

f) Not yükseltmek amacıyla veya yaz okulunda tekrarlanan derslerin sınav sonuçları, bu dersleri o dönemde birlikte alan öğrencilerin sınav sonuçlarının tabi olduğu işlemlere tabi olacak ve aynı dersi daha önce birlikte alan öğrencilerin puanlarına yansıtılmayacaktır.

g) Arasınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları hem internet ortamında hem de yazılı olarak ilan edilecektir.

h) Bütün sınav sonuçları ve başarı notları elektronik ortam yanında yazılı evraklarla da tespit edilecektir.

 
2.3. Bazı Özel Notlar
 

a) “ST” notu, Erciyes Üniversitesi’ne başka yüksek öğretim kurumlarından yatay veya dikey geçiş yolu ile gelen ya da ÖSYM Sınavı ile Erciyes Üniversitesi’ne yeniden kayıt olan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. “ST” notu, not ortalamasına katılmaz.

Yaz okulunda diğer üniversitelerden alınan ve başarılı olunan derslere de ST notu verilir ve not ortalamasına katılmaz.

Yaz okullarında diğer üniversitelerden ders alıp başarısız olunan derslerin öğrenci otomasyonu sistemine FF veya UT notu olarak işlenir.

b) “GT” notu, not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteren öğrencilere verilir. Bu notlara BDS uygulanır.

c) “UT” notu, not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Bu notlara BDS uygulanır.

d) “ET” notu, Üniversite Senatosu’nca belirlenen derslerden ilgili birimlerce uygulanan muafiyet sınavı sonunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. “ET” notu, not ortalamasına katılmaz.

e) “NT” notu, derse devam şartını veya ders uygulamasına ilişkin şartları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere verilir. “NT” notu, not ortalaması hesabından “FF” notu işlemi görür.

f) BT notu, kredisiz derslerden ve stajlardan başarılı öğrencilere verilir. BT notu, not ortalamasına katılmaz. Bu notlara BDS uygulanmaz.

g) KT notu, kredisiz derslerden ve stajlardan başarısız öğrencilere verilir. KT notu, not ortalamasına katılmaz. Bu notlara BDS uygulanmaz.

h) Sonuçlanmamış, devam eden dersler için “PT” notu verilir.

 Erciyes Üniversitesi Web Portalı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı webadmin@erciyes.edu.tr 0 352 207 66 66