×
×
Erciyes Üniversitesi Kampüs

Kayıt
HIZLI ERİŞİM

Önlisans ve lisans Programlarına Kayıt
Öğrencilerin fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanların kayıtları yakınları tarafından da yaptırılabilir. Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
 
a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda o öğretim yılında Erciyes Üniversitesinin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş bulunmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda yeterli puanı almış ve Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak.
d) Yurtdışından Öğrenci Kabulü  sistemine göre Üniversitemize yapmış olduğu başvurunun  kabul edilmiş ve değerlendirme sonucunda yerleşmiş olmak.
e) "Türkiye Burslusu" statüsünde Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından Üniversitemizde öğrenim görmesine karar verilmiş olmak .(Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)
f) Üniversitemiz yükseköğretim programlarına yatay geçiş başvurusunun kabul edilmiş olması .
g) ÖSYM tarafından Üniversitemiz yükseköğretim programlarına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra açık kalan kontenjanlar tespit edilerek ÖSYM Başkanlığına bildirilir. ÖSYM tarafından Ek-Kontenjan başvuruları alınır. Adaylar başvuru sonuçlarına göre yerleştirildikleri yükseköğretim programlarına web sayfamızda ilan edilen kayıt tarihlerinde ve istenen belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıtlarının yaptırırlar.

Lisansüstü Programlara Kayıt
a) Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü Yönetim Kurulu, her program için, en çok ilan edilen kontenjan kadar olmak üzere yedek aday ilan edebilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar Enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedek listesindeki adaylar kesin kayıt başvurusu yapabilirler.
 
b) Asıl ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.
 
c) Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

Kayıt Yeniletme
Kayıt Yenileme işlemleri her yıl Üniversitemiz Senatosu tarafından karara bağlanan  Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır. Ders kayıt işlemleri ÖBİSİS üzerinden yapılmakta olup, belirtilen tarihler arasında ders kaydı yaptırmaya öğrenciler  söz konusu dönemde derslere devam edemezler sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Azami öğrenim süresinin hesaplanmasında bu dönemler dikkate alınır.